Tuesday, June 29, 2010

Semester 2 Handball Teams

1) Dionne, Hao Yang, Wai Hang, Zheng En, Zong Wei
2) Emily, Jing Jie, Elgin Patt, Shawn Lim
3) Chin Fan, Darius, Marcus, Sean
4) Michelle, Elgin Low, Kai Xuan, Wei Hong
5) Jing Yi, Jun Jie, Jie Min, Wen Yue

No comments:

Post a Comment